1. Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun’’) göre MOS YAZILIM TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket’’ olarak anılacaktır.) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanun’un ‘Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür. Şirket işbu aydınlatma metni ile bu yükümlülüğünü yerine getirmeyi amaçlamaktadır. 

Şirket olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle Şirketin ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinizin Kanun’a uygun olarak şeffaf şekilde işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluk ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi mevzuat tarafından çizilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

İlgili Kişi: Şirket ile sözleşmesel iş ilişkileri kapsamında kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler (Ürün veya Hizmet Alan Kişi).

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiliktir. 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz MOS YAZILIM TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Firma / Ürün/ Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6.  Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir. 

Müşteri ilişkileri kapsamında işlenen veriler; 

Kişisel ve İletişim Bilgileri: Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, İkametgah/adres bilgileri, Cep telefonu, E-posta 

Müşteri İşlem Bilgileri: Fatura, İrsaliye 

İşlem Güvenliği: IP Adresi

Finans bilgileri: Banka hesap / Iban bilgisi

Pazarlama Bilgileri: Anket, yorum vb. 

 

 

 

 1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması

Müşterilerin kişisel verileri, Kanun’un 8. Ve 9. Maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; sözleşmenin ifası kapsamında ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, ilgili mevzuat gereğince yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla hissedarlarla, tedarikçilerle, hizmet alınan özel hukuk kişileriyle, finans kuruluşlarıyla, yurt içinde bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan firmalarla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda, talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarına sadece kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir. 

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimiz dışında kişisel verileriniz aktarılmayacaktır. 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanızın sağlanması amacıyla Şirketin internet sitesi ve e-posta, telefon, çağrı/iletişim merkezi gibi kanallardan ve mağazalarımız, Şirket lokasyonumuz ile ürün veya hizmetlerimize ilişkin kullanılan matbu form kanallarından sözleşme ilişkisi kurulması sırasında otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü, fiziksel ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. 

Kanun’un 5. Maddesinde yer alan hüküm uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemez. Kanun istisna olarak açık rıza aranmayacak halleri belirtmiştir. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması durumlarında açık rıza aranmaksızın kişisel veriler Şirket tarafından işlenebilecektir. Aksi durumlarda kişisel verileriniz açık rıza alınarak işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanun’un 14. Maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikayette bulunulamaz. Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

 1. Veri Sorumlusuna Başvuru

Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklar kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde Şirketin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini yapabilmesi için kimliğinizi doğrulayan bilgilerle / belgelerle (T.C. Kimlik Numarası, adres, cep telefonu vb.) birlikte www.kvkk.anladinsen.com  adresindeki İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak 

 • Yazılı olarak iadeli taahhütlü posta ile Kayalar Mah. Kayaköy Cad. No:10 Merkezefendi/ DENİZLİ adresine,
 • Tarafımıza daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden bilgi@anladinsen.com adresine elektronik olarak iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

*Şirkete ilettiğiniz kimliğinizi doğrulayıcı nitelikteki bilgi veya belgelerde özel nitelikli verilere (kan grubu, din bilgisi vb.) yer verilmemesi gerekmektedir.

*Şirket tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikası’na www.kvkk.anladinsen.com adresinden ulaşabilirsiniz.